Regulamin Sklepu

Regulamin sklepu internetowego Kooperatywy Światła określający zasady zawierania umów sprzedaży poprzez Sklep, zawierający najważniejsze informacje o Sprzedawcy, Sklepie oraz o prawach Konsumenta.

§1 DEFINICJE

 1. Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.
 2. Konto – uregulowana odrębnym regulaminem nieodpłatna funkcja Sklepu (usługa świadczona drogą elektroniczną), dzięki której Kupujący może założyć w Sklepie swoje indywidualne Konto.
 3. Konsument – konsument w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.
 4. Kupujący – każdy podmiot kupujący w Sklepie.
 5. Regulamin – niniejszy regulamin.
 6. Sklep – sklep internetowy Kooperatywy Światła prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem https://www.kooperatywa-swiatla.com/.
 7. Sprzedawca – Stowarzyszenie Kooperatywa Światła, Legnicka 65, 53-671 Wrocław, NIP: 7123451063, REGION: 524661322.

§2 KONTAKT ZE SPRZEDAWCĄ

Adres pocztowy: Legnicka 65, 53-671 Wrocław

Adres e-mail: kontakt@kooperatywa-swiatla.com

§3 WYMOGI TECHNICZNE

 1. Aby korzystać z sklepu internetowego “Kooperatywa Światła”, niezbędne jest posiadanie urządzenia z dostępem do Internetu oraz przeglądarki internetowej obsługującej JavaScript oraz pliki cookies.
 2. Wymagane jest także aktywne konto e-mail, które jest niezbędne do złożenia zamówienia w Sklepie.

§4 ZAKUPY W SKLEPIE

 1. Ceny towarów widoczne w Sklepie są całkowitymi cenami za towar.
 2. Sprzedawca zwraca uwagę, że na całkowitą cenę zamówienia składają się wskazane w Sklepie: cena za towar oraz, jeśli w danym przypadku ma to zastosowanie, koszty dostawy towaru.
 3. Wybrany do kupienia towar należy dodać do koszyka w Sklepie.
 4. Następnie Kupujący wybiera z dostępnych w Sklepie: sposób dostawy towaru oraz metodę płatności za zamówienie, a także podaje dane niezbędne do zrealizowania złożonego zamówienia.
 5. Zamówienie zostaje złożone w momencie potwierdzenia jego treści i zaakceptowania Regulaminu przez Kupującego.
 6. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z zawarciem umowy sprzedaży pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą.
 7. Sprzedawca przekaże Konsumentowi potwierdzenie zawarcia umowy sprzedaży na trwałym nośniku najpóźniej w momencie dostarczenia towaru.
 8. Nabyte przedmioty są traktowane jako darowizna na cele statutowe stowarzyszenia Kooperatywa Światła non-profit.

§5 PŁATNOŚCI

 1. Wszystkie ceny w Sklepie są cenami brutto, zawierającymi podatek od towarów i usług (VAT).
 2. Sklep przewiduje następujące rodzaje płatności:  
 3. a) za pośrednictwem systemu transakcyjnego przelewy24 
 4. b) płatność za pobraniem u kuriera – gotówka, blik 
 5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen oraz wysokości kosztów dostawy, w szczególności w przypadku zmiany cenników usług świadczonych przez podmioty realizujące dostawy.

§6 REALIZACJA ZAMÓWIENIA

 1. Sprzedawca jest zobowiązany do dostarczenia towaru bez wad.
 2. Termin realizacji zamówienia wynosi zazwyczaj od 1 do 3 dni roboczych, chyba że podano inny termin na stronie produktu.
 3. Zamówienie zostaje złożone w momencie potwierdzenia jego treści i zaakceptowania Regulaminu przez Kupującego.
 4. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z zawarciem umowy sprzedaży pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą.
 5. Konsument otrzyma potwierdzenie zawarcia umowy sprzedaży na trwałym nośniku najpóźniej w momencie dostarczenia towaru.
 6. Towary zakupione w Sklepie dostarczane są w zależności od tego jaką metodę dostawy wybrał Kupujący:
 7. Za pośrednictwem firmy kurierskiej
 8. Za pośrednictwem Poczty Polskiej
 9. Do paczkomatów

§7 DOSTAWY

 1. Sklep oferuje następujące metody dostawy: a) DPD – pobranie b) DPD – przedpłata c) InPost – paczkomat d) InPost – przedpłata e) Poczta Polska
 2. Koszty dostawy są zależne od wybranej metody dostawy oraz wagi paczki i są widoczne w trakcie składania zamówienia.

§8 PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Konsument ma prawo odstąpić od umowy zawartej ze Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia:
  • w którym Konsument wszedł w posiadanie towaru,
  • w przypadku umowy o dostarczenie wielu rzeczy, które dostarczane są osobno, od dnia w którym Konsument wszedł w posiadanie ostatniej z rzeczy,
  • w przypadku umowy o dostarczenie towaru w określonym terminie, od dnia zawarcia umowy.
 3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Konsument powinien poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy za pomocą jednoznacznego oświadczenia przesłanego pocztą lub pocztą elektroniczną.
 1. SKUTKI ODSTĄPIENIA OD UMOWY
 2. W przypadku odstąpienia od zawartej umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji Konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.
 3. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument zgodzi się na inne rozwiązanie, w każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
 4. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 5. Sprzedawca prosi o zwracanie towaru na adres: Legnicka 65, 53-671 Wrocław niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Konsument poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od umowy sprzedaży. Termin jest zachowany, jeżeli Konsument odeśle towar przed upływem terminu 14 dni.
 6. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru.
 7. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości towaru wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.
 8. Jeśli towar ze względu na swój charakter nie może zostać odesłany w zwykłym trybie pocztą Konsument również będzie musiał ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towarów. O szacowanej wysokości tych kosztów Konsument zostanie poinformowany przez Sprzedawcę w opisie towaru w Sklepie lub podczas składania zamówienia.
 9. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez Konsumenta kartą płatniczą, Sprzedawca dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do tej karty płatniczej.

§9 DANE OSOBOWE

 1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Kupującego podczas korzystania ze Sklepu jest Sprzedawca. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Sprzedawcę – w tym o pozostałych celach oraz podstawach przetwarzania danych, a także o odbiorcach danych – znajdują się w dostępnej w Sklepie Polityce prywatności – ze względu na zasadę przejrzystości, zawartą w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o ochronie danych – „RODO”.
 2. Celem przetwarzania danych Kupującego przez Sprzedawcę, podanych przez Kupującego w związku z zakupami w Sklepie, jest realizacja zamówień. Podstawą przetwarzania danych osobowych w tym przypadku jest:
  1. umowa sprzedaży lub działania podejmowane na żądanie Kupującego, zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
  2. ciążący na Sprzedawcy obowiązek prawny związany z rachunkowością (art. 6 ust. 1 lit. c) oraz
  3. prawnie uzasadniony interes Sprzedawcy, polegający na przetwarzaniu danych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 3. Podanie danych przez Kupującego jest dobrowolne, ale jednocześnie konieczne do zawarcia umowy sprzedaży. Niepodanie danych uniemożliwi zawarcie umowy sprzedaży w Sklepie.
 4. Dane Kupującego podane w związku z zakupami w Sklepie będą przetwarzane do momentu, w którym:
  1. przestanie obowiązywać umowa sprzedaży zawarta między Kupującym a Sprzedawcą;
  2. na Sprzedawcy przestanie ciążyć obowiązek prawny, zobowiązujący go do przetwarzania danych Kupującego;
  3. ustanie możliwość dochodzenia roszczeń przez Kupującego lub Sprzedawcę, związanych z umową sprzedaży zawartą przez Sklep;
  4. zostanie przyjęty sprzeciw Kupującego wobec przetwarzania jego danych osobowych – w przypadku gdy podstawą przetwarzania danych był uzasadniony interes Sprzedawcy
 5. – w zależności od tego, co ma zastosowanie w danym przypadku i co nastąpi najpóźniej.
 6. Kupującemu przysługuje prawo żądania:
  1. dostępu do swoich danych osobowych,
  2. ich sprostowania,
  3. usunięcia,
  4. ograniczenia przetwarzania,
  5. przeniesienia danych do innego administratora
   a także prawo:
  6. wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją Kupującego – wobec przetwarzania dotyczących go danych osobowych, opartego na art. 6 ust. 1 lit. f RODO (tj. na prawnie uzasadnionych interesach realizowanych przez administratora).
 7. W celu realizacji swoich praw, Kupujący powinien skontaktować się ze Sprzedawcą przy wykorzystaniu danych z § 2 Regulaminu.
 8. W przypadku gdy Kupujący uzna, że jego dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, Kupujący może złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

§10 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 15.03.2024r.
 2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego, w tym przede wszystkim Kodeksu cywilnego oraz ustawy o prawach konsumenta.
 3. Wszelkie spory mogące wyniknąć pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym, który jest Konsumentem w rozumieniu przepisów prawa polskiego, będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla miejsca zamieszkania Konsumenta.
Koszyk Zakupowy
Scroll to Top